Mã tin: 200911001 106 6 tháng trước

THUÊ: 2x.000.000 đ

3 2 Căn hộ ở

Mã tin: 200829005 205 6 tháng trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

1 1 Căn hộ ở

Mã tin: 200828033 176 6 tháng trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

0 0 Officetel

Mã tin: 200826033 144 6 tháng trước

THUÊ: 1x.700.000 đ

2 2 Căn hộ ở

Mã tin: 200812070 215 5 tháng trước

THUÊ: 2x.000.000 đ

3 2 Căn hộ ở

Mã tin: 200811046 174 6 tháng trước

THUÊ: 2x.000.000 đ

3 3 Căn hộ ở

Mã tin: 200811006 255 6 tháng trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

2 2 Duplex

Mã tin: 200807028 140 6 tháng trước

THUÊ: 2x.000.000 đ

3 2 Căn hộ ở

Mã tin: 200801014 223 6 tháng trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở

Mã tin: 200730129 218 5 tháng trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

2 1 Căn hộ ở

Mã tin: 200726008 201 6 tháng trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở

Mã tin: 200724038 203 5 tháng trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở

Mã tin: 200722033 334 6 tháng trước

THUÊ: 1x.500.000 đ

2 2 Căn hộ ở

Mã tin: 200722026 215 6 tháng trước

THUÊ: 2x.000.000 đ

3 3 Căn hộ ở

Mã tin: 200722003 182 6 tháng trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở

Mã tin: 200721028 192 6 tháng trước

THUÊ: 2x.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở

Mã tin: 200716005 193 5 tháng trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở

Mã tin: 200714027 319 5 tháng trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở

Mã tin: 200714008 259 6 tháng trước

THUÊ: 2x.200.000 đ

2 2 Căn hộ ở

Mã tin: 200705032 238 6 tháng trước

THUÊ: 2x.000.000 đ

3 2 Căn hộ ở