Mã tin: 201003003 30 1 tháng trước

THUÊ: 2x.300.000 đ

2 2 Căn hộ ở

Mã tin: 200912027 56 1 tháng trước

THUÊ: 1x.800.000 đ

1 1 Officetel

Mã tin: 200910025 29 17 ngày trước

THUÊ: 4x.000.000 đ

3 2 Căn hộ ở

Mã tin: 200823026 69 1 tháng trước

THUÊ: 2x.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở

Mã tin: 200823001 16 1 tháng trước

THUÊ: 2x.700.000 đ

1 1 Officetel

Mã tin: 200821036 89 1 tháng trước

THUÊ: 2x.700.000 đ

1 1 Officetel

Mã tin: 200806061 63 1 tháng trước

THUÊ: 4x.000.000 đ

3 2 Căn hộ ở

Mã tin: 200806031 82 1 tháng trước

THUÊ: 2x.000.000 đ

2 2 Officetel

Mã tin: 200805035 79 1 tháng trước

THUÊ: 2x.700.000 đ

1 1 Căn hộ ở

Mã tin: 200805026 71 1 tháng trước

THUÊ: 2x.000.000 đ

1 1 Officetel

Mã tin: 200805021 81 1 tháng trước

THUÊ: 1x.500.000 đ

1 1 Căn hộ ở

Mã tin: 200804041 77 1 tháng trước

THUÊ: 2x.000.000 đ

2 2 Officetel

Mã tin: 200803017 75 1 tháng trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

1 1 Officetel

Mã tin: 200802020 234 1 tháng trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

1 1 Officetel

Mã tin: 200801009 150 1 tháng trước

THUÊ: 9x.000.000 đ

0 0 ShopHouse

Mã tin: 200729038 138 1 tháng trước

THUÊ: 1x.600.000 đ

1 1 Officetel

Mã tin: 200729027 100 1 tháng trước

THUÊ: 2x.000.000 đ

2 2 Officetel

Mã tin: 200729025 111 1 tháng trước

THUÊ: 1x.500.000 đ

1 1 Căn hộ ở

Mã tin: 200723032 168 1 tháng trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

1 1 Officetel

Mã tin: 200721041 108 1 tháng trước

THUÊ: 2x.600.000 đ

2 2 Officetel