Mã tin: 200621006 102 1 tháng trước

THUÊ: 2x.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở

Mã tin: 200619031 102 1 tháng trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

1 1 Căn hộ ở

Mã tin: 200618008 235 17 ngày trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

1 1 Căn hộ ở

Mã tin: 200407032 69 1 tháng trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

3 2 Căn hộ ở

Mã tin: 200403017 118 17 ngày trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

1 1 Căn hộ ở

Mã tin: 200316004 237 1 tháng trước

THUÊ: 5x.000.000 đ

4 3 Căn hộ ở

Mã tin: 191030007 96 1 tháng trước

THUÊ: 2x.000.000 đ

1+ 2 Căn hộ ở

Mã tin: 210104001 11 17 ngày trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở