Mã tin: 211023001 65 1 tháng trước

THUÊ: 1x.500.000 đ

2 2 Căn hộ ở

Mã tin: 211012002 83 22 ngày trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở

Mã tin: 210909001 295 1 tháng trước

THUÊ: 1x.500.000 đ

2 2 Căn hộ ở

Mã tin: 210310001 84 10 ngày trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

2 1 Căn hộ ở

Mã tin: 210202001 61 17 ngày trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở

Mã tin: 210129001 30 19 ngày trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

2 2 Officetel

Mã tin: 210119006 83 17 ngày trước

THUÊ: 1x.500.000 đ

2 2 Căn hộ ở

Mã tin: 210119005 30 30 ngày trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

0 1 Officetel

Mã tin: 201230002 52 12 ngày trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở

Mã tin: 201228001 391 22 ngày trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở

Mã tin: 201222005 269 30 ngày trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

0 1 Officetel

Mã tin: 201128001 73 24 ngày trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

1 1 Căn hộ ở

Mã tin: 201122001 72 17 ngày trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở

Mã tin: 201112005 270 17 ngày trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở

Mã tin: 201111024 89 17 ngày trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở

Mã tin: 201110003 141 22 ngày trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở

Mã tin: 201029009 39 4 ngày trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

3 2 Officetel

Mã tin: 201024004 204 13 ngày trước

THUÊ: 1x.800.000 đ

2 2 Căn hộ ở

Mã tin: 201023025 39 19 ngày trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

2 2 Officetel

Mã tin: 201023017 148 30 ngày trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở