Mã tin: 191129009 264 1 năm trước

BÁN: 4.x00.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở

Mã tin: 191129008 101 1 năm trước

BÁN: 1x.600.000.000 đ

4+ 4 Căn hộ ở

Mã tin: 191027010 162 1 năm trước

BÁN: 3.x00.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở

Mã tin: 191026009 143 1 năm trước

BÁN: 6.x50.000.000 đ

3 2 Căn hộ ở