Mã tin: 200707039 13

THUÊ: 10.000.000 đ

0 0 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200701018 26

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200627006 30

THUÊ: 23.200.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200623003 32

THUÊ: 23.100.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200619021 71

THUÊ: 31.000.000 đ

3 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200619006 34

THUÊ: 19.500.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200618018 27

THUÊ: 18.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200617002 77

THUÊ: 10.000.000 đ

0 1 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200615001 132

THUÊ: 15.000.000 đ

0 1 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200612027 43

THUÊ: 14.000.000 đ

0 1 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200612010 34

THUÊ: 41.000.000 đ

3 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200611009 34

THUÊ: 17.000.000 đ

1 1 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200609007 19

THUÊ: 23.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200609006 33

THUÊ: 30.000.000 đ

3 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200609005 29

THUÊ: 32.000.000 đ

3 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200605020 192

THUÊ: 27.000.000 đ

3 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200605016 85

THUÊ: 17.000.000 đ

1 1 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200605014 33

THUÊ: 21.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200605012 188

THUÊ: 18.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200605010 30

THUÊ: 20.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống