Mã tin: 200711036 7

THUÊ: 18.300.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200711001 6

THUÊ: 20.000.000 đ

1+ 1 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200704015 10

THUÊ: 16.000.000 đ

0 1 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200704010 11

THUÊ: 15.000.000 đ

0 1 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200704008 11

THUÊ: 23.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200704003 16

THUÊ: 35.000.000 đ

3 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200704002 68

THUÊ: 35.000.000 đ

3 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200703010 75

THUÊ: 14.000.000 đ

1+ 1 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200702026 26

THUÊ: 24.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200702001 15

THUÊ: 14.000.000 đ

0 1 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200630013 15

THUÊ: 34.500.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200625023 27

THUÊ: 16.000.000 đ

0 1 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200625001 86

THUÊ: 18.000.000 đ

2 1 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200624019 27

THUÊ: 23.000.000 đ

1+ 1 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200624011 41

THUÊ: 21.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200620015 37

THUÊ: 16.000.000 đ

1+ 1 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200620014 39

THUÊ: 16.000.000 đ

1+ 1 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200619026 21

THUÊ: 18.000.000 đ

1+ 1 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200619025 23

THUÊ: 17.000.000 đ

1+ 1 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200619024 24

THUÊ: 30.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống