Mã tin: 200710016 5

THUÊ: 14.000.000 đ

3 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200708005 10

THUÊ: 14.000.000 đ

1 1 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200707040 7

THUÊ: 10.000.000 đ

0 1 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200704028 15

THUÊ: 15.000.000 đ

3 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200704017 12

THUÊ: 10.000.000 đ

0 1 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200702017 9

THUÊ: 28.000.000 đ

0 1 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200701029 15

THUÊ: 10.000.000 đ

1 1 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200701026 16

THUÊ: 20.000.000 đ

0 1 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200701015 14

THUÊ: 40.000.000 đ

0 1 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200701012 15

THUÊ: 10.000.000 đ

0 1 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200701003 10

THUÊ: 25.000.000 đ

0 1 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200630020 24

THUÊ: 25.000.000 đ

0 1 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200505003 31

THUÊ: 8.000.000 đ

0 1 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200412003 43

THUÊ: 14.000.000 đ

1+ 1 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200407014 23

THUÊ: 15.500.000 đ

3 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200327004 40

THUÊ: 16.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 191224011 16

THUÊ: 21.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 191224010 27

THUÊ: 16.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 191224009 15

THUÊ: 11.000.000 đ

0 1 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 191224007 14

THUÊ: 15.000.000 đ

0 1 Căn hộ ở Ngày trống