Mã tin: 200708006 9

THUÊ: 20.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200707024 8

THUÊ: 30.000.000 đ

3 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200705028 13

THUÊ: 30.000.000 đ

3 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200703001 11

THUÊ: 30.000.000 đ

3 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200702018 13

THUÊ: 25.000.000 đ

3 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200702012 15

THUÊ: 28.000.000 đ

3 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200630010 15

THUÊ: 16.000.000 đ

2 1 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200630009 12

THUÊ: 18.000.000 đ

2 1 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200630008 14

THUÊ: 25.000.000 đ

3 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200630006 13

THUÊ: 20.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200629014 29

THUÊ: 17.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200629013 14

THUÊ: 24.000.000 đ

3 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200629011 16

THUÊ: 18.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200628008 16

THUÊ: 33.000.000 đ

3 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200628006 18

THUÊ: 13.000.000 đ

0 1 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200628004 23

THUÊ: 17.000.000 đ

2 1 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200628002 40

THUÊ: 21.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200627017 15

THUÊ: 23.000.000 đ

3 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200627016 41

THUÊ: 20.000.000 đ

3 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200627014 18

THUÊ: 30.000.000 đ

3 2 Căn hộ ở Ngày trống