Mã tin: 200714005 51

THUÊ: 17.700.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200714003 2

THUÊ: 16.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200713004 88

THUÊ: 15.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200713001 3

THUÊ: 25.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200712010 69

THUÊ: 25.000.000 đ

3 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200712001 63

THUÊ: 16.500.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200711027 31

THUÊ: 16.500.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200711022 152

THUÊ: 15.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200710027 24

THUÊ: 15.000.000 đ

1 1 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200710021 37

THUÊ: 15.000.000 đ

1 1 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200710008 24

THUÊ: 15.500.000 đ

2 1 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200709032 14

THUÊ: 14.500.000 đ

1 1 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200709028 15

THUÊ: 18.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200709023 25

THUÊ: 22.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200709020 14

THUÊ: 16.000.000 đ

2 1 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200709018 6

THUÊ: 23.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200709017 55

THUÊ: 22.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200709013 43

THUÊ: 18.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200709011 7

THUÊ: 16.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200709010 9

THUÊ: 19.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống