Mã tin: 200713002 5

THUÊ: 20.700.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200712011 6

THUÊ: 19.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200711031 10

THUÊ: 18.500.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200711018 9

THUÊ: 13.000.000 đ

1 1 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200711012 6

THUÊ: 34.000.000 đ

3 3 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200711011 7

THUÊ: 30.000.000 đ

3 3 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200708013 7

THUÊ: 26.500.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200708007 5

THUÊ: 31.320.000 đ

3 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200708002 10

THUÊ: 18.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200707032 36

THUÊ: 25.000.000 đ

1 1 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200707027 9

THUÊ: 35.000.000 đ

3 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200707018 8

THUÊ: 30.000.000 đ

3 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200706007 8

THUÊ: 27.500.000 đ

1 1 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200705016 23

THUÊ: 14.000.000 đ

1 1 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200705008 16

THUÊ: 69.000.000 đ

3 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200704032 14

THUÊ: 25.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200704031 25

THUÊ: 25.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200704030 13

THUÊ: 23.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200704029 15

THUÊ: 18.500.000 đ

1 1 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200704024 18

THUÊ: 23.200.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống