Mã tin: 200709024 7

THUÊ: 23.200.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200709021 6

THUÊ: 33.640.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200709001 5

THUÊ: 37.120.000 đ

3 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200708011 75

THUÊ: 20.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200708009 5

THUÊ: 27.500.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200707029 16

THUÊ: 37.120.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200707023 8

THUÊ: 58.000.000 đ

3 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200707012 10

THUÊ: 19.900.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200707003 88

THUÊ: 18.000.000 đ

1 1 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200706008 9

THUÊ: 31.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200705004 21

THUÊ: 29.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200703027 11

THUÊ: 23.200.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200703016 10

THUÊ: 30.160.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200703013 16

THUÊ: 18.500.000 đ

1 1 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200703012 15

THUÊ: 27.840.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200702023 12

THUÊ: 23.200.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200701038 27

THUÊ: 19.000.000 đ

1 1 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200701005 22

THUÊ: 17.000.000 đ

1 1 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200701004 18

THUÊ: 18.560.000 đ

1 1 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200630011 32

THUÊ: 20.880.000 đ

1 1 Căn hộ ở Ngày trống