Mã tin: 200711027 31

THUÊ: 16.500.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200711022 153

THUÊ: 15.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200711019 9

THUÊ: 11.000.000 đ

0 1 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200711018 9

THUÊ: 13.000.000 đ

1 1 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200711016 7

THUÊ: 19.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200711015 7

THUÊ: 16.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200711012 6

THUÊ: 34.000.000 đ

3 3 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200711011 7

THUÊ: 30.000.000 đ

3 3 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200711009 8

THUÊ: 16.000.000 đ

1 1 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200711008 9

THUÊ: 16.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200711006 7

THUÊ: 25.000.000 đ

1 1 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200711001 6

THUÊ: 20.000.000 đ

1+ 1 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200710027 24

THUÊ: 15.000.000 đ

1 1 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200710023 5

THUÊ: 14.000.000 đ

0 1 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200710022 8

THUÊ: 14.000.000 đ

0 1 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200710021 37

THUÊ: 15.000.000 đ

1 1 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200710020 8

THUÊ: 9.000.000 đ

0 1 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200710019 7

THUÊ: 9.000.000 đ

0 1 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200710016 5

THUÊ: 14.000.000 đ

3 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200710015 26

THUÊ: 18.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống