Biểu đồ cập nhật giá thuê căn hộ hôm nay tại Pihomes.vn

Mã tin: 191001128 54 15 ngày trước

THUÊ: 2x.000.000 đ

2 2 Officetel

Mã tin: 200312006 150 1 tháng trước

THUÊ: 2x.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở

Mã tin: 200316012 236 14 ngày trước

THUÊ: 2x.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở

Mã tin: 191001096 141 2 ngày trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

2 1 Căn hộ ở

Mã tin: 220305010 276 9 ngày trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

2 1 Căn hộ ở

Mã tin: 200828030 230 2 tháng trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

2 1 Officetel

Mã tin: 200827055 125 1 tháng trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở

Mã tin: 191001172 181 1 tháng trước

THUÊ: 1x.200.000 đ

2 2 Căn hộ ở

Mã tin: 220325056 209 1 tháng trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở

Mã tin: 200601031 140 11 ngày trước

THUÊ: 2x.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở

Mã tin: 220118001 272 12 ngày trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở

Mã tin: 191130001 115 1 tháng trước

THUÊ: 2x.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở

Mã tin: 191124001 121 1 tháng trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở

Mã tin: 220327007 227 1 tháng trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở

Mã tin: 200904009 53 1 tháng trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở

Mã tin: 200416003 432 1 tháng trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở

Mã tin: 210117009 142 1 tháng trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở

Mã tin: 200516010 318 1 tháng trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở

Mã tin: 191001025 110 1 tháng trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở

Mã tin: 220326044 34 1 tháng trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở

Mã tin: 220107001 390 1 tháng trước

THUÊ: 2x.600.000 đ

2 2 Căn hộ ở

Mã tin: 201013016 213 2 tháng trước

THUÊ: 2x.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở

Mã tin: 191001033 54 1 tháng trước

THUÊ: 2x.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở


Tin Dự Án

Xem thêm