Mã tin: 200809004 8

THUÊ: 20.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở Xem ngày trống

Mã tin: 200809062 2

THUÊ: 10.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở Xem ngày trống

Mã tin: 200809058 13

THUÊ: 9.000.000 đ

0 1 Căn hộ ở Xem ngày trống

Mã tin: 200809044 2

THUÊ: 20.600.000 đ

2 2 Căn hộ ở Xem ngày trống

Mã tin: 200809039 1

THUÊ: 17.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở Xem ngày trống

Mã tin: 200809025 1

THUÊ: 9.000.000 đ

1 1 Căn hộ ở Xem ngày trống

Mã tin: 200809024 1

THUÊ: 8.000.000 đ

1 1 Căn hộ ở Xem ngày trống

Mã tin: 200809020 28

THUÊ: 18.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở Xem ngày trống

Mã tin: 200809011 1

THUÊ: 15.000.000 đ

1 1 Căn hộ ở Xem ngày trống

Mã tin: 200809007 49

THUÊ: 25.000.000 đ

3 2 Căn hộ ở Xem ngày trống

Mã tin: 200808087 1

THUÊ: 20.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở Xem ngày trống

Mã tin: 200808086 0

THUÊ: 17.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở Xem ngày trống

Mã tin: 200808085 2

THUÊ: 17.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở Xem ngày trống

Mã tin: 200808084 1

THUÊ: 26.000.000 đ

3 2 Căn hộ ở Xem ngày trống

Mã tin: 200808083 1

THUÊ: 26.000.000 đ

3 2 Căn hộ ở Xem ngày trống

Mã tin: 200808082 3

THUÊ: 13.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở Xem ngày trống

Mã tin: 200808081 2

THUÊ: 24.500.000 đ

2 2 Căn hộ ở Xem ngày trống

Mã tin: 200808080 1

THUÊ: 26.000.000 đ

3 2 Căn hộ ở Xem ngày trống

Mã tin: 200808079 1

THUÊ: 16.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở Xem ngày trống

Mã tin: 200808077 2

THUÊ: 16.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở Xem ngày trống