Mã tin: 200714005 51

THUÊ: 17.700.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200714003 0

THUÊ: 16.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200713004 86

THUÊ: 15.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200713003 3

THUÊ: 23.000.000 đ

3 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200713002 5

THUÊ: 20.700.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200713001 3

THUÊ: 25.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200712017 6

THUÊ: 23.000.000 đ

3 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200712012 7

THUÊ: 13.200.000 đ

1 1 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200712011 6

THUÊ: 19.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200712010 69

THUÊ: 25.000.000 đ

3 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200712008 9

THUÊ: 34.000.000 đ

3 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200712007 14

THUÊ: 20.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200712004 6

THUÊ: 40.000.000 đ

3 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200712001 63

THUÊ: 16.500.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200711036 7

THUÊ: 18.300.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200711033 19

THUÊ: 19.000.000 đ

3 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200711031 10

THUÊ: 18.500.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200711027 31

THUÊ: 16.500.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200711022 151

THUÊ: 15.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200711019 9

THUÊ: 11.000.000 đ

0 1 Căn hộ ở Ngày trống